Sirdal Veteranvogn Klubb

Vedtekter

 Vedtekter for Sirdal Veteranvogn Klubb

(Vedtatt på stiftelsesmøte av klubben 14 januar 2015)

(Endret på årsmøte 29 januar 2016)

(Endret på årsmøte 17 februar 2017)

(Endret på årsmøte  7 februar 2019)

 • 1 NAVN OG FORMÅL

Klubbens navn er Sirdal Veteranvogn Klubb og initialene er SVK. SVK er en selvstendig organisasjon og har som formål å få samlet de med interesse for gamle biler av alle merker, busser, lastebiler, traktorer, motorsykler og å få til felles turer og treff. SVK er tilsluttet LMK.

 • 2 LEDELSE OG ÅRSMØTE

Sirdal Veteranvogn Klubb ledes av et styre på 6 medlemmer og valgkomite på 2 medlemmer. Styret har følgende sammensetning: Leder, 4 styremedlemmer og en vararepresentant. Det er styret som er klubbens administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger og ivaretar klubbens økonomi innenfor de rammer som er lagt av årsmøtet. Revisor for klubben velges blant medlemmene for ett år om gangen.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes innen februar/mars hvert år. Innkalling skal skje skriftlig (e-mail/SMS) til det enkelte medlem senest to uker før møtedato. Saker som styret skal legge fram på årsmøtet er årsberetning fra styret, regnskap og innkomne saker fra medlemmene og eventuelt andre saker. Saker som skal tas opp på årsmøtet fra medlemmer, må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet finner sted.

Dagsorden for årsmøtet er:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Saker fremmet av styret
 4. Saker fremmet av medlemmer
 5. Eventuelt
 6. Valg

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling er som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen. Vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og med 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag om vedtektsendring må leveres klubbens styre innen 1 januar.

 • 3 VALG

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år. Revisor velges for ett år. Styremedlemmene rullerer slik at ikke alle er på valg samtidig. Valgkomite velges for 1 år om gangen og komiteen velger selv dens leder. Valg gjøres med alminnelig flertall, enten skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon.

 • 4 MEDLEMSKAP

Alle som har betalt kontingent regnes som medlem. Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme bostedsadresse. Personer uten kjøretøy kan også tegne medlemskap. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig fremmøte av medlem eller ektefelle/samboer. Utmelding av klubben skjer ved skriftlig melding (e-mail/SMS) til styret. Medlemmer som ved sin oppførsel skader klubbens renommé, og ikke vil rette seg etter SVK sine vedtekter, kan ekskluderes av styret etter først å ha fått en skriftlig advarsel.

 • 5 KONTINGENTER

Medlemsavgift følger kalenderåret. Styret sender ut giro på e-post etter at årsmøtet er blitt avholdt. Medlemsavgift er for tiden kr 200 og familiekontingent kr 300. Medlem som ikke betaler medlemskontingent innen betalingsfristen, vil få purring. Etter to purringer vil medlemmet miste sitt medlemskap. Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller.

 • 6 OPPLØSNING

Sirdal Veteranvogn Klubb kan oppløses dersom ¾ av de frammøtte på to påfølgende årsmøter eller i ett årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte stemmer for det. De frammøtte må på begge årsmøter representere minst 50% av medlemmene, og det må framgå av innkalling at oppløsing av klubben er oppe som sak på møtet. Eventuell kapital som er i Sirdal Veteranvogn Klubbs eie ved oppløsning disponeres av årsmøtet etter innstilling fra styret.